Andrei BUTUCENEANU

 

Am asistat, pe 16 mai a.c., la lansarea unui album de o valoare excepţională pentru toţi românii de pretutindeni. E vorba de volumul de fotografii Românii din jurul României: monografie etnofotografică (Editura „Serebia”, Chişinău; Editura „Magic Print”, Oneşti-Bacău, 2014) de dr. în economie Vasile Şoimaru, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Ştiinţifică a acestei instituţii de învăţămînt superior, la a cărei fondare (în 1991, alături de primul ei rector prof. univ. dr. Paul Bran) a pus umărul şi reputatul economist, publicist, maestru fotograf şi ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova Vasile Şoimaru. Oaspeţi ai protagonistului nostru au fost colegi de serviciu, oameni de cultură şi de ştiinţă de pe ambele maluri ale Prutului, rude şi prieteni veniţi chiar şi de la depărtări foarte mari, studenţi care se mîndresc cu faptul că îi sînt discipoli. Pe post de moderator s-a aflat dr. în economie Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, care, după o scurtă relatare a unor date din tumultuoasa biografie a lui V. Şoimaru (om de ştiinţă şi un neîntrecut artist fotografic pe care îl cunoaşte o lume întreagă, ajuns în ultima zi a lunii lui Prier la cea de-a 65-a aniversare), a oferit cuvîntul tuturor doritorilor de a-şi expune  părerile, opiniile atît despre albumul nou-apărut, cît şi despre activitatea ştiinţifică şi artistică în ansamblu a unui patriot român cum tot mai rar întîlnim pe meleagurile româneşti.

„Pocinogul” l-a făcut scriitorul Vlad Pohilă, redactor-şef al revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis, care a relatat, chiar din capul locului, că volumul Românii din jurul României: monografie etnofotografică  (masiv la propriu şi la figurat – circa 400 de pagini şi peste 1000 de fotografii) este o lucrare ieşită din comun prin tematica şi conţinutul ei. Amintindu-şi de prima întîlnire cu V. Şoimaru, care a avut loc acum 20 de ani la ASEM (în urma căreia a scris un articol cu titlul Teroare politică la ASEM, pe care l-a publicat în ziarul Glasul), Vl. Pohilă a spus că acea întîlnire i-a fost de bun augur. Au urmat ani de conlucrare rodnică la multe proiecte editoriale şi culturale menite să propage românismul în Basarabia, dar şi dincolo de hotarele ei. Albumul de fotografii apărut în anul curent se deosebeşte de cel din 2008: deşi are aceeaşi linie tematică, structura şi concepţia lui s-au schimbat cu desăvîrşire, deci trebuie să vorbim de o lucrare nouă, deoarece marea majoritate a materialului fotografic (executat cu un înalt profesionalism) nu poate fi găsit în ediţia anterioară. Prefaţa lucrării a fost scrisă de prof. univ. dr. în filologie Zamfira Mihail, Institutul de studii sud-est europene din Bucureşti, care menţionează: „Apariţia acestei lucrări de pionierat în istoria diasporei contemporane, a sociologiei şi antropologiei culturii,  a etnologiei şi a istoriei românilor în lume este încununarea unei iniţiative personalizate  acum 12 ani şi care, sperăm, va continua. Lucrarea de faţă este una dintre bornele drumului său. […] Particularitatea esenţială este harisma relaţiilor umane pe care poate şi ştie cum să le stabilească Vasile Şoimaru. O totală libertate a dialogului, încrederea  pe care o are în interlocutorul din aşezările la care ajungea pentru prima dată, căruia îi transferă aceeaşi încredere în necunoscutul care este chiar el. Abordarea directă a celuilalt este o deprindere a omului de la ţară care dă oricui bună ziua, cu aerul că se cunosc dintotdeauna. Este abordarea directă a profesorului care stabileşte şi întreţine dialogul cu elevii sau studenţii, cu cei de aceeaşi generaţie, dar şi cu cei vârstnici, cu cunoscuţi sau necunoscuţi. Dar, mai ales este abordarea directă a omului sincer, deschis contactului interuman, capabil să impresioneze pe celălalt prin interesul pe care-l poartă pentru limba pe care acela o vorbeşte, ca şi el.  […] Cartea este un document care mărturiseşte despre existenţa românilor din jurul României din anii 2002-2014. Acest «de jur-împrejur» se întinde la distanţe şi de peste  o mie de kilometri, dar în împrăştierea lor românii totuşi formează un inel, ca un fel de halou sau nimb în jurul ei. Iar un «răsad» peste Ocean, satul Boian din Canada, face dovada solidarităţii locuitorilor unei aşezări tradiţionale, care pot învinge, prin habitatul-enclavă, secolele, care dispersează. Şi asemenea răsaduri a întâlnit de la ţărmul Mării Baltice până în Kazahstan şi din Italia la Istanbul, prin tot sud-estul Europei.”

Urmează studiul Pelerin prin românime, semnat de Vlad Pohilă, şi care-i, de fapt, prefaţa la volumul din 2008 consacrat românilor din jurul României – o prefaţă de real succes, adeseori citată în multe din cele peste 150 de recenzii de cîte a beneficiat cartea în următorii şase ani de la apariţie. Prefaţatorul aminteşte despre constatarea ilustrului istoric şi om politic Nicolae Iorga  că România e poate unica ţară înconjurată de români. Acest gînd a constituit pentru V. Şoimaru un îndemn de a merge în statele învecinate pentru a studia traiul conaţionalilor noştri. Iar mergînd deseori pe urmele multor înaintaşi, a putut realiza un „raport” artistico-sentimental al călătoriilor sale – secvenţe inedite din teritoriile etnografice.

În volumul recent lansat V. Şoimaru face şi un amplu „raport” în scris – un veritabil studiu etnosociologic cu tentă geopolitică. Aceste note de drum, cu fine observaţii de la faţa locului, dar şi cu emoţionante reflecţii privind soarta conaţionalilor noştri desţăraţi, capătă valoare şi prin mulţimea de fapte, date, evenimente, dileme, nume implicate de dr. V. Şoimaru în naraţiunea sa analitică. Intitulat de o manieră sadoveniană – Întîmplări… – studiul se constituie ca un preţios comentariu la cele 14 compartimente ale cărţii. Dintre acestea, menţionăm 12 capitole ce prezintă în imagini pe românii care sînt stabiliţi de secole şi doar ultimele două segmente redau imagini din viaţa conaţionalilor noştri emigraţi relativ mai încoace.

Postfaţa a fost scrisă de conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, care ne mărturiseşte că patriotul nostru înflăcărat „a mers în românime ca la locurile sfinte” şi „a adunat tot ce se putea despre românii din jurul României pentru a ne oferi dovada că românul unde ajunge, vitregit de soartă sau de bună voie, îşi creează România, acolo, s-o aibă aproape, prin port, prin datini, prin folclor, prin dans şi cîntec”. Lucrarea conţine şi un florilegiu din ecourile şi mesajele culese de pe internet despre imaginile incluse în carte pentru veşnicie, şi se încheie cu o biobibliografie a autorului. În timpul prezent, cînd lumea se cufundă într-o atmosferă de vrajbă şi dezbinare, albumul Românii din jurul României se prezintă ca o carte a reculegerii, a împăcării. Lucrarea lui V. Şoimaru ne arată precis ce trebuie să facem pe această lume, cu cine să mergem (desigur, „cu Neamul, nu cu străinimea”), demonstrînd unitatea noastră în gîndire şi simţire.

Grigore Belostecinic, economist, specialist în marketing şi logistică, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, rectorul ASEM, a comunicat asistenţei că şi această lucrare prezentată de V. Şoimaru este una de calitate, pentru că autorul ei nici nu poate să facă altfel. E bine cunoscut faptul că V. Şoimaru a fost unul dintre fondatorii Academiei de Studii Economice din Moldova, care în prezent este „o insulă a libertăţii” şi asta ne bucură. „V. Şoimaru continuă să ne înveţe cum să iubim Patria, cum să facem ca poporul ei să sufere mai puţin, iar pentru aceasta îi mulţumim, dorindu-i sănătate şi forţă creatoare în continuare”, a încheiat G. Belostecinic.

A venit de la Bucureşti să-şi susţină prietenul şi „o minune de om” – după cum i s-a zis – generalul nonagenar Radu Theodoru, care a fost ofiţer de aviaţie, pilot instructor, pilot de încercare, la care mai adăugăm că este şi un scriitor, publicist versat. A fost o cinste, după spusele dumnealui, să asiste într-o sală academică la lansarea acestei capodopere a genului, care l-a uimit cu desăvîrşire. Fiind veteran de război, participant la luptele din cadrul celui de-al Doilea Război Mondial, a început să depene amintiri despre acea conflagraţie, referindu-se şi la luptele de la Cotul Donului, despre care V. Şoimaru a elaborat o carte, tipărită în două ediţii (2012, 2013), despre cea mai mare tragedie din istoria Armatei Române pe care a suferit-o în acel groaznic an – 1942. Apoi şi-a expus părerile despre epocă contemporană (permanent conflictuală), privind evenimentele de azi cu ochii specialistului militar. Albumul tipărit de V. Şoimaru este o armă de apărare a românilor, un document istoric al românităţii, un studiu etno-socioeconomic bine documentat fotografic. Fotografiile, executate de un adevărat maestru artistic, sînt documente ce concurează cu cele ale reprezentanţilor Şcolii româneşti de sociologie. E de invidiat minuţiozitatea cu care V. Şoimaru a înregistrat drama românilor situaţi cu traiul în jurul României, cu cîtă atenţie se opreşte asupra îmbrăcămintei personajelor, asupra caselor în care locuiesc, dar şi a peisajelor fermecătoare din partea locului. Aşa lucrări îţi îmbogăţesc nu numai cugetul, dar şi sufletul – emană o mulţime de sugestii. Combatantul general ne-a sugerat să fim vigilenţi pe fronturile de luptă ideologică ale contemporaneităţii, să ne aflăm fermi pe poziţiile de apărare, să nu ne resemnăm, deoarece ofensiva concentrică împotriva românităţii continuă neîntrerupt. Ideea este că trebuie să ne apărăm activ, să avem o literatură ofensivă, să-i descriem pe neprietenii (sau poate duşmanii?) noştri aşa cum sînt ei într-adevăr, cum îi ştim că se comportă cu noi. Nu trebuie să ne învăluie ideologia disperării, să dăm riposta cuvenită tuturor care repugnă tot ce e românesc, care se leapădă de Neam şi Ţară. Punctul nodal al apărării noastre active este de a forma un front comun întru zidirea vieţii noastre paşnice pe pămînturile vechii Dacii.

La fel de înflăcărat a vorbit la tribună acad. Sergiu Chircă, Catedra management social, ASEM, despre parastasul pe care l-au făcut în Rusia, la Cotul Donului, în anul trecut, cei doi fii devotaţi ai neamului românesc – preotul Viorel Cojocaru, de la Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău, şi Vasile Şoimaru, protagonistul nostru de azi –, comemorînd în felul acesta soldaţii şi ofiţerii români care şi-au dat viaţa pentru idealurile sfinte ale Patriei lor. S. Chircă şi-a amintit despre rudele sale apropiate, care au luptat în anii grei de război în Armata Română, de aceea aproape că l-au podidit lacrimile… „Vasile Şoimaru este mîndria catedrei noastre, care umblă prin românime şi strînge fir cu fir vestigii şi vederi ale locurilor, pe unde trăiesc consîngenii noştri. Albumul editat de dumnealui este un monument al istoriei. Iată omul care ne uneşte cu adevărat în aceste timpuri dificile, încurcate, ce ne pun la grele încercări”, a spus S. Chircă, îndemnîndu-şi colegul de serviciu să nu se lase de catedră, să scrie istorie cu pixul şi cu aparatul de fotografiat, pentru că noi avem nevoie de toate acestea.

O binecuvîntare pentru noul volum Românii din jurul României a rostit Petru Buburuz, paroh al Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău, care a mărturisit că Vasile Şoimaru este omul nostru, lucrează în văzul tuturor, îl cunoaşte toată lumea românească, din Albania pînă la Cotul Donului din Federaţia Rusă şi chiar mai departe. Acest om – unic în felul său – a făcut drumuri nenumărate şi a înveşnicit istoria noastră zbuciumată, a creat un monument al dăinuirii poporului român pe locurile pe care trăim, pe care le avem de milenii. Drept recunoştinţă a muncii sale de un şir de ani încoace, preotul protoiereu a înmînat distinsului fiu al Neamului Vasile Şoimaru o Diplomă de excelenţă „pentru deosebită activitate românească”.

După ce a răsunat în sala arhiplină de ascultători cîntecul Îndemn la Unire (poate fi audiat şi pe pagina web româniidinjurulromâniei.ro, pe care o administrează la fel V. Şoimaru), i s-a dat cuvîntul autorului acestuia – Aurelian Silvestru, director al Liceului de inventică şi creativitate „Prometeu”, psiholog, publicist şi scriitor, care a spus direct că asistăm la un eveniment însemnat în istoria noastră, că prin această lucrare poporul român s-a situat mai aproape de nemurire, că V. Şoimaru a durat un pod de suflet între toţi cei cu inimă română, că ceea ce face Domnia Sa este drag sufletului, iar pentru aceasta merită recunoştinţa şi aplauzele noastre.

Magistratul Petre Dinescu, cel „cu o mie de cărţi necitite” a venit din Oltenia, de la Rîmnicu-Vîlcea, şi a adus la cunoştinţa publicului o apreciere de Adrian Păunescu, datată cu anul 2009: „Întîlnirea, fie şi tîrzie, cu Vasile Şoimaru mi-a luminat orizontul către Basarabia crucificată. Am cunoscut un om de valoare, un iubitor de neam şi de Ţară, un caracter inflexibil, un frate. Albumul cu aşezări româneşti şi cu români de dincolo de graniţele actuale ale României are multe semnificaţii şi e făcut cu profesionalism şi jertfelnicie. Dar rostul lui cel mai adânc e să strângă într-o unitate pe cei care o istorie criminală şi cinică i-a despărţit şi i-a risipit prin lume. Aşa cum arată cartea lui Şoimaru  ar trebui să arate – nu târziu – neamul. Albumul este o repetiţie generală a unei realităţi încă nedesluşite. Ne simţim bine între copertele acestei capodopere a simţirii şi speranţei româneşti. Cartea lui Vasile Şoimaru miroase a viscolul nopţii de 30 noiembrie spre 1 decembrie 1918. Doamne-ajută! Albumul familiei româneşti ne încurajează.”

La începutul luării sale de cuvînt, acad. Nicolae Dabija, poet, prozator şi publicist, redactorul-şef al săptămînalului Literatura şi arta, a mulţumit lui V. Şoimaru pentru că a reconstituit într-un album de excepţie vechiul stat cu numele Dacia (Mare), apoi a adăugat: „Fiind un om modest, niciodată nu a cerut să aibă funcţii în stat… De aceea, luînd în consideraţie clocotitoarea lui activitate pe tărîmul social, propun să fie numit şef al Departamentului Românilor de Pretutindeni. Vasile Şoimaru adună toţi românii la un loc, ne ajută să descoperim România şi vecinătatea ei, cu alte cuvinte, ne aduce acasă, valorificînd opera lui Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, Anton Golopenţia, Mircea Vulcănescu, Paul Mihail şi alţi înaintaşi ai Neamului românesc. Ţara ar fi fost incompletă – în memoria mea şi a noastră a tuturor – fără lucrările scoase la lumina tiparului de acest inimos patriot. Vasile Şoimaru este un mare fotograf: el vede prin obiectivul aparatului său ceea ce alţii nu văd, de aceea cartea lui este de o valoare excepţională pentru cultura noastră, ea este mai puternică decît televiziunile şi rachetele Federaţiei Ruse. Cred că nu voi greşi dacă voi spune că – drept recompensă a muncii sale – Vasile Şoimaru merită să i se acorde Premiul Naţional al Republicii Moldova.”

            Cumpătatul şi modestul învăţător (acum pensionar) Gheorghe Pârlea, un oaspete drag pentru V. Şoimaru, dar şi pentru noi (inclusiv pentru că-i un valoros autor al revistei BiblioPolis), a sosit din s. Miroslăveşti, jud. Jaşi (sat cu răzeşi, din apropierea Hanului Ancuţei, ştiut de toată lumea datorită operei lui Mihail Sadoveanu). Nimerind într-un mediu „academic, ultracărturar” (după cum s-a exprimat dumnealui), a fost copleşit de emoţii, cînd a văzut cîtă lume se bucură de succesele unui om neobişnuit, a unui român pînă în măduva oaselor, cu un spirit aparte pentru vremurile ce le trăim. S-au cunoscut acum 12 ani… Cărţile lui, dar şi ale altor autori din vechiul teritoriu al României dintre Prut şi Nistru, sînt păstrate cu sfinţenie în biblioteca comunei, în colecţia numită „basarabeană”. Pentru a-şi realiza visele, V. Şoimaru depune un efort fizic şi spiritual colosal, a fost intimidat, a avut şi ameninţări, dar a trecut peste toate acestea netemător. „Vasile Şoimaru este un profund sociolog, cartea lui este copleşitoare ca artă, ca spirit ştiinţific. La somaţia lui am devenit şi eu autor, el ne-a învăţat pe mulţi să scriem”, a avut să mărturisească Gh. Pârlea.

Unul dintre sponsorii lucrării a fost dr. Müharib Allahverdi, preşedintele Societăţii culturale a azerilor din R. Moldova, care, iubindu-şi propria naţiune, nu conteneşte să iubească poporul nostru din Basarabia, în mijlocul căruia a găsit bucuria de a trăi. În creaţia lui V. Şoimaru el vede un om care îşi iubeşte mult ţara, oamenii din jurul său, natura pe care a dăruit-o Dumnezeu nouă tuturor. „A călătorit pretutindeni unde se află români şi prin prisma aparatului a fixat tot ce a văzut despre ei, despre localităţile lor. Fotografiile din carte par să fie nişte icoane sfinte, în ele descoperim dragostea şi credinţa profundă a autorului. Ele sînt o comoară pentru generaţiile ce vor veni… La mulţi ani!”, a spus prietenul azer, ultimele cuvinte răsunînd într-o română perfectă.

Din sudul Basarabiei istorice, din s. Hagi Curda, r-nul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina, cu felicitări pentru o nouă ediţie a albumului Românii din jurul României s-a prezentat Tudor Iordăchescu, autorul monografiei satului natal, apărută la Chişinău, în 2011, cu fotografiile şi susţinerea celui cu sufletul mare care este Vasile Şoimaru. În prezent, situaţia din regiune este şi mai grea, T. Iordăchescu a pregătit a doua ediţie a cărţii sale şi este în căutarea mijloacelor financiare pentru a o edita.

Artistul plastic Simion Zamşa, s-a confesat că „sîntem într-un gînd cu Vasile Şoimaru, luptăm pe aceeaşi parte a baricadei, mă bucur că am reuşit să facem pentru înveşnicirea poporului nostru ceva bun”. Alţi artişti, dar din domeniul muzicii – Tudor Ungureanu, Maria Stoianov, Vasile Iovu, Maria Iliuţ –, au cîntat pentru Vasile Şoimaru, precum şi pentru toţi cei care au dorit să-l susţină la o lansare de carte deosebită, cîntece patriotice, formînd în felul acesta o atmosferă de adevărată sărbătoare. A încheiat cu versuri dedicate protagonistului omul de ştiinţă şi poetul Ioan Caliniuc, recitind poezia Viu tricolor. Menţionăm şi faptul că în Biblioteca ASEM a fost etalată o expoziţie de cărţi la a căror tipărire a contribuit Vasile Şoimaru.

Dintre alţi reprezentanţi din cele patru colţuri ale lumii îi putem numi pe: Vasile Bota, Nicolae Bizovi, din actuala regiune Cernăuţi, Ucraina; Pavel Tostogan, Olga Boguţa şi Tudor Iordăchescu, din Hagi Curda, Ismail, regiunea Odesa; Nicolae Bobeica, din Martanoşa, Kirovograd; I. Iovdii, din Maramureşul istoric; ş.a.

Dr. Vasile Şoimaru a mulţumit tuturor participanţilor la lansare, celor care au contribuit nemijlocit la pregătirea apariţiei albumului-monografie Românii din jurul României, inclusiv celor care au susţinut financiar noua ediţie şi, nu în ultimul rînd, celor şapte membri ai familiei sale, fără de care omul de ştiinţă şi artistul V. Şoimaru nu ar fi putut realiza nimic deosebit.

Pe 16 mai a.c. am asistat la o adevărată lecţie de istorie, la o sărbătoare a sufletului românesc aici, în Basarabia, care este trup din trupul României Mari.

 

Revista BIBLIOPOLIS, nr.2, 2014