fotoAV02i

Andrei Vartic

Cititorul atent va observa, credem, că în această pagină inaugurăm o nouă rubrică; „Oameni şi cărţi”. Sub acest generic – simplu, şi, concomitent, extrem de cuprinzător -, vom prezenta personalităţi şi fapte axate pe tainica, nobila, atotputernica relaţie dintre fiinţe umană şi carte, lectură, bibliotecă, scris. Astfel cititorii vor cunoaşte mai multe amănunte „din interior”, despre preocupările unor scriitori, cercetători, artişti, politicieni, oameni de rând etc. – toţi, însă, obligatoriu bibliofili de marcă, oameni pentru care cărţile constituie o parte a vieţii. Deschidem noua rubrică cu o tabletă de Andrei Vartic, cunoscut şi apreciat regizor, publicist, fruntaş al mişcării de eliberare naţională, un veritabil filozofai culturii, el însuşi un distins biblioman. îi mulţumim pentru amabilitatea de a ne încredinţa spre publicare acest articol deschizător de drumuri şi pentru alţi autori ce vor dori să ne mai scrie pe tema anunţată.

ADEVĂRUL  ŞI  FRUMOSUL, CA PROFITURI  SUPREME
Andrei VARTIC

Dintre toate acţiunile culturale româneşti din Basarabia ultimilor ani, cele pe care le realizează Vasile Şoimaru, profesor la Academia de Studii Economice de la Chişinău (ASEM) sunt dintre cele mai importante. Asta

nascut_la_cornova270

mircea_vulcanescu270deoarece ele sunt deosebit de valoroase şi nu urmăresc obţinerea altui profit decât adevărul despre romanitatea Basarabiei. Iar de aici – promovarea frumosului, binelui, încrederii în puterile noastre. E ceea ce se poate face eficient la noi, în vremuri atît de vitregi.

Vasile Şoimaru a editat în ultimii ani mai multe cărţi importante. Unele din ele, ca Litanii pentru treistâri, de Mircea Vulcănescu, au văzut umina tiparului întâia oară în tot spaţiul cultural românesc – după război, şi după colapsul comunismului. în această carte au fost editate, în premieră absolută, poemele şi traducerile marelui filosof, sociolog, economist şi martir român, denumit şi„Socrate al României”.

Alte volume mărturisesc adâncimea rădăcinilor sufletului românesc din Basarabia, cum ar fi Născut în Comovo, o carte fundamentală despre preotul şi istoricul Paul Mihail, unul din cei mai mari români ai Basarabiei. Altele ne reamintesc necesitatea reîmprospătării necontenite a memoriei noastre cu neasemuite opere ale trecutului. Din această categorie de acţiuni ştiinţifice şi culturale face parte reeditarea de către Vasile Şoimaru a culegerii de Cugetări ale lui Nicolae lorga.cornova270

nicolae_iorga270Vasile Şoimaru s-a născut la Cornova, judeţul Orhei, sat pe care l-a ales profesorul Dimi-trie Guşti pentru una din cele mai spectaculoase cercetări

monografice realizată de echipele sale în perioada interbelică. Din acea echipă au făcut parte multe personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale de atunci, ca Anton Golopenţia, Henri H. Stahl, Mircea Vulcănescu, Petre Ştefănucă, Hary Brau-ner, Lena Constante, Traian Herseni, Constantin Brăiloiu şi alţii, mulţi din ei devenind şi personajele principale ale cărţilor şi cercetărilor pe care le prezentăm aici. Aşa profesorul Vasile Şoimaru a readus în centrul atenţiei opiniei publice româneşti noutatea excepţională a metodei monografice, precum şi valoroasa muncă ştiinţifică a echipelor Guşti. Ca discipol al acelei formidabile şcoli, V. Şoimaru a realizat şi o nouă cercetare a Cornovei, pe care a şi publicat-o într-o nouă monografie a satului Cornova. Această carte demonstrează ştiinţific, aşa cum a demonstrat şi cercetarea profesorului Dimitrie Guşti, că nu numai locuitorii Cornovei, străvechi sat românesc din Basarabia, ci că toată Basarabia este românească din timpurile de geneză ale neamului românesc. Aceleaşi motive, ale stră-vechimii românilor din Basarabia, l-au pornit pe Vasile Şoimaru şi pe urmele întregului neam al neamul_soimarestilor270Şoimăreştilor. Aşa a ajuns şi la opera şoimă-rească a lui Mihail Sadoveanu, şi la rădăcinile comune ale acestei vechi familii de români. Aşa a apărut altă capodoperă a lui Vasile Şoimaru – Neamul Şoimăreştilor, scrisă împreună cu dr. în istorie Alexandru Furtună.satul_soimaresti270

Ajunşi la acest titlu, identic cu al lui Sadoveanu, trebuie să spunem că metoda ştiinţifică, dar şi artistică, de care se foloseşte profesorul Vasile Şoimaru în cercetările şi acţiunile sale ştiinţifice şi culturale este fotografia. Atât cea culeasă din arhiva vremii, cât şi cele pe care le realizează el însuşi. Toate cărţile sale sunt editate în baza acestei metode, toate sunt şi adevărate arhive fotografice, dar şi adevărate colecţii de artă, de multe ori fotograful Vasile Şoimaru mergând înaintea profesorului de economie şi sociologie Vasile Şoimaru. Aşa a apărut una din cele mai frumoase cărţi ale sale, monografia satului Şoimăreşti de pe Valea Moldovei, satul care a stat şi la baza inspiraţiilor lui Mihail Sadoveanu. Scrisă de către Vasile şi Agripina Preutu, intelectuali din Şoimăreşti, cartea este editată în Basarabia şi îl are drept coautor pe Vasile Şoimaru, cu un set uriaş de fotografii. Aşa ajungem la cea mai importantă carte a fotografului Vasile Şoimaru -Poeme în imagini, în care spiritualitatea roma nească este adunată într-o galerie unică de excepţionale fotografii artistice.

Vasile Şoimaru a fost şi deputat în Parlamentul de la Chişinău, şi vicerector fondator al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), şi ucenic al regretatului profesor Paul Bran, primul rector al ASEM, dar şi rector la ASE din Bucureşti. Acea experienţă nu a fost simplă, aşa că din nenumăratele poeme_in_imagini270ei cotituri şi culise a rezultat şi o carte de publicistică politică – Căderea premierilor, de care ar trebui să ţină cont cei care îşi asumă responsabilitatea conducerii politice şi economice a Basarabiei.

În această prezentare, oricât de scurtă, nu putem să nu zăbovim încă asupra unui detaliu. Este bine să se ştie că toate lansările cărţilor editate de Vasile Şoimaru au fost realizate sub forma unor importante manifestări ştiinţifice la ASEM, la biblioteciie„B R Hasdeu”şi„Onisifor Ghibu” din Chişinău, la reşedinţa Mitropoliei Moldovei, din laşi, la Casa-muzeu„Mihail Sado-veanu”din Fălticeni, Casa-muzeu „Nicolae lor-ga”din Botoşani, Biblioteca judeţeană din Ploieşti, la primăriile satelor Cornova şi Şoimăreşti, şi în multe alte locuri unde s-a străduit să invite şi nenumărate personalităţi, martori ai evenimentelor descrise în cărţi, cum ar fi Zamfira Mihail, fiica lui Paul Mihail, Sanda Golopenţia, fiica lui Anton Golopenţia sau Măriuca Vulcă-nescu, fiica lui Mircea Vulcănescu. Este neuitat caderea_premierilor270simpozionul organizat la Chişinău de Vasile Şoimaru cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Mircea Vulcănescu. Sau manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Paul Mihail. Sau participarea, pe 26 martie 2006, la inaugurarea neasemuitei alei „Constantin Stere” (adevărat Pantheon al scrisului românesc închinat scriitorilor care au scris la glorioasa revistă Viaţa Româneasca) în parcul de la Bucov, de lângă Ploieşti, când Vasile Şoimaru a şi fost menţionat cu o diplomă de excelenţă. în anii din urmă, pe cont propriu, el a călătorit practic în toate zonele unde locu-iesc românii din jurul României, fiindcă intenţionează să publice o carte în imagini despre aceste locuri şi aceşti oameni minunaţi care asigură cea mai eficientă securitate a hotarelor Tării.

Ajutat şi de câţiva prieteni, dintre care menţionăm în primul rând pe scriitorul şi publicistul Viad Pohilă, profesorul Vasile Şoimaru adună în conferinţe şi simpozioane, lansări de carte şi serate omagiale urmaşii şcolii sociologice a lui Dimitrie Guşti. O asemenea adunare este şi importanta conferinţă ştiinţifică comemorativă Anton Golopenţia – reprezentant de frunte al şcolii româneşti de sociologie, organizată de Vasile Şoimaru la Chişinău, pe 18 golopentia270ianuarie 2007, cu ocazia lansării monumentalului studiu în două volume ai lui Anton Golopenţia despre românii de la Est de Bug, editat de Sanda Golopenţia. în această zi Basarabia l-a pomenit pe savantul şi patriotul-martir Anton Golopenţia, ucis în închisorile comuniste în 1951 pentru că a vorbit despre necesitatea imperioasă a de-bolşevizării Europei, identică cu cea a de-nazificării; l-a omagiat şi pe etnologul şi folcloristul Petre Ştefănucă şi a comemorat campania monografică de la Cornova, organizată acum 75 de ani.

Cu gândul la viitoarele acţiuni ştiinţifice şi culturale ale profesorului Vasile Şoimaru, reluăm aici ce a scris domnia sa în prefaţă la monografia NeamulŞoimâreştilor:„…îmi plec fruntea în faţa memoriei bunilor mei străbuni, le mulţumesc că au avut grijă să-şi trăiască viaţa astfel încât astăzi să mă pot mândri cu dârzenia, spiritul gospodăresc şi demnitatea lor şi să-i salut pe cei care vin după noi, să-i îndemn să fie vrednici şi mândri de străbunii lor…”. Aşa să ne ajute Dumnezeu şi la acest început al anului 2007!

de Andrei VARTIC,
Bibliopolis,Vol.25(nr.1,2007)