AZI, 17 august 2018, PROFESORUL ȘI SCRIITORUL, Dumitru MOLDOVAN,

A FOST PETRECUT PE ULTIMUL SĂU DRUM

la Cimitirul Central din Chișinău.

 

Vă prezint un articolul semnat de mine și Vlad Pohilă despre regretatul profesor Dumitru Moldovan, publicat în săptămânalul Literatura și Arta, din 03.11.2016, la cea de a 70-a aniversare a profesorului.

 

COMPETITIV ÎN ŞTIINŢA ECONOMIEI, TEMERAR ÎN CREAŢIA LITERARĂ

            Persistă – şi nu numai la noi – o prejudecată că economiştii (ca şi matematicienii, fizicienii, biologii, chimiştii…) ar fi preocupaţi exclusiv de materia căreia s-au consacrat: cifre, diagrame, respectiv, ecuaţii, formule, scheme… Că nu este întocmai aşa, ne-o demonstrează şi un om din preajma noastră: mulţi l-au avut de profesor la Universitatea sau la ASEM, unii îi sunt colegi de catedră sau de Academie, alţii i-au citit, plăcut surprinşi, scrierile literar-documentare şi eseistice. Poate aţi intuit: ne referim la Dumitru Moldovanu, economist, profesor universitar, istoric şi scriitor, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. La începutul lunii de mijloc a toamnei dumnealui a ajuns la o aniversare ce impune un bilanţ mai sever decât, să zicem, cu un deceniu-două în urmă. Un bilanţ al activităţii dlui prof. univ. dr. hab. D. Moldovanu încercăm să facem şi noi, în rândurile ce urmează, ele constituind şi un călduros omagiu pentru sărbătorit – din partea unui coleg de catedră, respectiv, a unui fost student.  

 

            Născut la 2 noiembrie 1946, în s. Piatra (Orhei),  face studii la Universitatea de Stat din Chişinău (1964-1968), al cărei licenţiat este, la specialitatea Istoria şi ştiinţe sociale. Studii de doctorat la Catedra Economie politică a Universităţii de Stat „M. Lomonosov” din Moscova (1975-1978). În 1979 susţine teza de doctor în economie, cu tema de cercetare „Particularităţile autofinanţării în asociaţiile agro-industriale”. În 1997, în cadrul ASEM, susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe economice, cu subiectul „Independenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia mondială a ţărilor în tranziţie”.                                        

A avut mai multe stagii şi cursuri de perfecţionare profesională, inclusiv: stagiu lingvistic la Montpellier (Franţa, 1982), stagiu ştiinţifico-didactic la Universitatea „Lomonosov” din Moscova (1987), stagiu ştiinţific la Centrul de economie şi politică europeană (Lille, Franţa, 1993-1994); stagiu ştiinţific şi practic la Universitatea din Nebraska, Omaha, SUA (1995); stagiu ştiinţific şi practic la Universitatea din Grenoble, Franţa (1999); cursuri de studiere a limbii engleze la Universitatea Americană din Blagoevgrad, Bulgaria (1999, 2000).

Debutează în activitatea profesională în 1968, ca asistent la Universitatea de Stat din Chişinău (până în 1975), unde revine după studiile de doctorat la Moscova. Activează, un timp, ca profesor de economie la Universitatea din Bamako (statul Mali, din Africa de Vest). Între 1985 şi 1991 este angajat la USM, deja în calitate de conferenţiar. Odată cu deschiderea ASEM (1991), se încadrează aici, mai întâi conferenţiar, şef al Catedrei de economie politică şi doctrine politice, fiind promovat profesor universitar (1994). Din acelaşi an este şi decan al Facultăţii de Relaţii economice externe, funcţie pe care o deţine până în prezent.  Promovat membru corespondent al AŞM, în 2007, în anii următori este profesor invitat la câteva universităţi de peste hotare (Grenoble, Franţa; Bucureşti; Minsk, Belarus; Vilnius, Lituania).

         Desfăşoară şi alte  activităţi: membru al Consiliului Economic Suprem pe lângă Preşedintele  Republicii     Moldova (1997-2000);  membru al Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova (2001-2003); membru al colegiilor de redacţie sau al consiliilor ştiinţifice ale revistelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice: „Economica” (ASEM, din 1997),  „Economie  şi  Finanţe” (Chişinău – Sibiu  (1998-2000), „Economie  şi Sociologie” (Academia de Ştiinţe a Moldovei, din 1996); „Perekriostki”, Universitatea European-Umanitară, Minsk, Belarus (din 2004), „Monitorul economic” (din 2006) şi „Economy, Transdisciplinarity, Cognition”, Universitatea „G. Bacovia”, Bacău; expert  din  partea  RM  la  evaluarea  proiectelor  de  cercetare  în  cadrul  Programului  TACIS – ACE,  Bruxelles,  Belgia,  1995, al  proiectelor  didactico-ştiinţifice  ale  Programului  TEMPUS – TACIS,  Torino,  Italia, 1998 etc.

Specializări şi discipline predate: Teorie  economică  (Economie politică); Doctrine economice; Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova; Economia mondială; Planificarea  economiilor  naţionale. În  perioada  anilor  1992 – 2015  aria  preocupărilor  ştiinţifice,  destul  de  vastă,  s-a  plasat,  în  fond,  la  „frontiera”  între  „teoria  economică”  (economia  politică)  şi  „economia  mondială”. Direcţia  principală  de  cercetare  în  această  perioadă  a  fost:  „Transformările  sistemice  şi  respecializarea  economiei  moldoveneşti – condiţie  esenţială  a  integrării  ei  echitabile  şi  eficiente  în  economia  mondială”.  Prof. D. Moldovanu a  formulat  un  şir  de  concepte,  ipoteze  şi  propuneri  cu  privire  la:

  • Teoria şi  practica  tranziţiei  la  economia  de  piaţă  în  diferite  ţări,  interdependenţa  între  globalizare  şi  tranziţie;
  • Necesitatea, caracterul  şi  mecanismul  schimbării  timpului  de  specializare  a  ţărilor  în  tranziţie;
  • Particularităţile comerţului  exterior  şi  ale  politicii  comerciale  în  Moldova;
  • Investiţiile străine  directe  ca  forţă  motrice  a  globalizării;
  • Avantajele şi  dezavantajele  aderării  RM  la  UE;
  • Particularităţile economiei  subterane  în  relaţiile  economice  internaţionale;
  • Evoluţia doctrinelor  economice;
  • Elaborarea teoriei întitulate ” Economia imaginaţiei creative”.

În  calitate  de  conducător  sau  consultat  ştiinţific, D. Moldovanu  a  pregătit  şapte  doctori  şi  doctori  habilitaţi  în  ştiinţe  economice, inclusiv o persoană în cotutelă cu Universitatea PMF din Grenoble, Franţa.

  1. Moldovanu a participat la realizarea unor importante proiecte internaţionale, inclusiv în calitate de: coordonator şi partener  al  proiectului  de  cercetare  „Integrarea  Republicii  Moldova  în  economia  mondială  şi  europeană”,  realizat  în  cadrul  Programului  TACIS – ACE,  în  colaborare  cu  specialişti  din  Franţa,  Grecia,  R. Moldova (1995-1997); partener  al  proiectului  de  cercetare  „Ocuparea,  şomajul  şi  adaptarea  forţei  de  muncă  în  condiţiile  transformărilor  sistemice  din  Republica  Moldova”, realizat  în  cooperare  cu  parteneri  din  Franţa,  Rusia,  Germania,  Moldova (aceeaşi perioadă); coordonator şi partener al proiectului de cercetare „Republica Moldova în strategia extinderii Uniunii Europene în Europa de sud-est” (dimensiunea economică) – proiect câştigat  în  cadrul  unui  concurs  european,  finanţat  de  Comisia  Europeană (2000-2001); coordonator  al  proiectului  “Reformarea  învăţământului  economic  superior la Facultatea de Relaţii  Economice  Internaţionale prin  implementarea  noilor  metode  de  învăţământ  şi  pregătirea  tinerilor  profesori” – proiect finanţat de HESP Budapesta  şi de Universitatea  din  Grenoble, Franţa (2000-2003); coordonator şi coautor al proiectului de cercetare, finanţat de AŞM, cu tema: „Integrarea europeană a RM: premise, avantaje şi oportunităţi pierdute” (2008-2009).

În perioada 1997-2015, a organizat  şi  a  coordonat  activitatea unor conferinţe  ştiinţifice  şi  didactico-ştiinţifice  internaţionale  cu  participarea  specialiştilor  invitaţi  din:  Franţa,  SUA,  Germania,  România,  Ungaria,  Bulgaria. A  participat,  ca  moderator  şi  raportor,  la  simpozioane  şi conferinţe ştiinţifice   internaţionale  organizate  în:  Rusia,  Franţa,  Polonia, România, Belarus, Ucraina. A debutat în presa de specialitate în 1973, în „Analele ştiinţifice” ale Universităţii de Stat, iar debutul editorial – studiul monografic „Istoria doctrinelor economice”, a avut loc în 1992. Scrie şi ţine prelegeri în câteva limbi: română, franceză, engleză, rusă. Rezultatele muncii de cercetare a lui D. Moldovan se regăsesc  în cele peste 200 de  lucrări ştiinţifice, metodice şi ştiinţifico-publicistice, publicate pe parcursul anilor 1973-2015, atât în R. Moldova, cât şi în România, Rusia, Franţa, Grecia, Ucraina, Belarus etc.

Este apreciabilă şi activitatea literar-publicistică a economistului D. Moldovanu. Colaborând la numeroase ziare şi reviste din Chişinău, Bucureşti, Iaşi etc., se evidenţiază prin articole de popularizare a doctrinelor economice în etapa actuală, precum şi prin scrieri ce prezintă activitatea unor colegi de breaslă. Ca scriitor a debutat în 1979, cu o biografie romanţată a fiului de nobili basarabeni Serghei Lazo, ajuns comandant în Armata Roşie, apoi – victimă a ostilităţilor din timpul războiului civil din Rusia bolşevică. În 1981 tipăreşte o biografie a haiducului basarabean Tobultoc, din sec. XIX, cartea fiind scoasă din comerţ din cauza  suspiciunilor cenzurii că autorul ar fi criticat excesiv ţarismul. A mai publicat un studiu documentar-literar consacrat lui Mihail Frunze, şi acest basarabean fiind implicat în evenimentele tulburi generate de revoluţia bolşevică şi de războiul civil din Rusia, la începutul sec. XX. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1990).

Nominalizat  „Cel  mai  înţelegător  profesor  al  ASEM”  în  cadrul  primei  ediţii  a  Concursului  ProfTOP – 2005, D. Moldovanu devine laureat al Premiului „Petre S. Aurelian”  al Academiei Române, pentru  lucrarea  „Economia Moldovei în  capcana globalizării şi tranziţiei”  (2006). Cavaler al ordinului „Gloria muncii” (2011) şi al ordinului bisericesc „Cuviosul Paisie Velicicovski”, de gradul II  (2011); deţine Premiul Primăriei Chişinău “Cartea anului în domeniul economiei” – pentru vol. “Doctrine şi economişti celebri“ (2011).

Prin felul cum predă, cum investighează şi cum scrie, Dumitru Moldovanu demonstrează cu o impresionantă perseverenţă că este competitiv în ştiinţa economică, concomitent fiind şi un temerar în creaţia literară, fie această eseistică, fie scrieri în care filonul documentar se îmbină norocos cu imaginaţia şi intuiţia artistică. Elanul de care dă dovadă mereu, ne sugerează că savantul şi scriitorul D. Moldovanu va mai scoate la lumina zilei noi lucrări utile tineretului studios şi specialiştilor, dar şi noi creaţii eseistice şi literar-documentare… (V.Ș., V.P.)